Zpět na blog

jak má probíhat valná hromada

(2023-11-11)

Jak by měla (správně) fungovat valná hromada nám napovídají stanovy..

.. pro větší obecnou přehlednost je potřeba znát počet členů (zde navíc ve správném věku)

a zřejmě i mít správný (minimální) počet členů kontrolní komise

což my nevíme (ví předseda) a nemáme

kontrolní komise v našem spolku byla i je pouze jednočlenná,

zde nám k tomu má co říct NOZ a jeho §262

NOZ upravuje záležitosti oghledně členské schůze (vcelku srozumitelně) v § 248-254

usnese-li se valná hromada že členská schůze není usnášeníschopná, postupuje se dále podle NOZ,

resp MĚLO BY se takto postupovat